YourDomain.Com © 2006                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NackaTerapi

 

 

Välkommen till NackaTerapi en privat mottagning för barn, ungdomar och unga vuxna.

 

Ett inre lidande kan ta sig uttryck i symptom som

oro, panikångest, nedstämdhet, låg självkänsla, känslan av utanförskap, separationsångest, koncentrationssvårigheter, skolvägran, magont/huvudvärk, insomningssvårigheter eller ett destruktivt beteende. Ett självskadebeteende kan innebära ätstörningar eller tvångshandlingar som att skära sig. Ett inre lidande kan också ta sig uttryck i känslor som att livet känns meningslöst och tomt, och man kan inte riktigt förklara eller förstå varför man känner sig olycklig och deprimerad.

 

Nackaterapi erbjuder olika behandlingsalternativ. Det kan handla om korta vägledande och orienterande samtal till ett mera långvarigt och djupgående förändringsarbete. Allt utifrån de behov som finns.

 

 •  Stödsamtal för barn samt föräldrar

 

Nackaterapi erbjuder ett inledande konsultationssamtal kostnadsfritt. Kanske Du vill be om råd för du vet inte var du ska vända dig, eller kanske du vill få en tydligare uppfattning om min verksamhet? Kanske du upplever dig/ din ungdom deprimerad och likgiltig?

Jag kan genom tre konsulterande samtal hjälpa dig/er att upptäcka nya vägar och lösningsalternativ. Att sätta ord på sin situation och upplevelse är första steget mot ett förändrat perspektiv och förhållningssätt.

 

 • Bildkommunikation/Bildpsykoterapi för barn, ungdomar samt unga vuxna.

 

Bildkommunikation/ Bildpsykoterapi kan genom att bidra till barnets/ungdomens sociala, känslomässiga, psykiska samt fysiska utveckling hjälpa barnet att få bättre förutsättning för lärande. Det är bildens strukturerande förmåga, dess jagstärkande, identitetsskapande samt mognadsfrämjande funktion som är grunden i arbetet.

Bland de barn/ ungdomar som kan ha nytta av bildkommunikation/ bildpsykoterapi hittar vi barn som har diagnoser som Add, Adhd, Asperger, dyslexi och dyskalkyli. Barn som behöver;

- Stärka sin självkänsla

- Stärka sin förmåga att koncentrera sig

- Utveckla sin sociala kompetens, d v s samspelet med andra – barn och vuxna.

- Utveckla sin empatiska förmåga

- Utveckla sin språkliga kompetens

- Skapa mening och struktur i sina upplevelser

- Stärka sin kompetens när det gäller att planera och styra sina handlingar

- Bearbeta upplevelser som kan påverka barnets välbefinnande, utveckling och lärande negativt

 

Bildkommmunikation/Bildpsykoterapi passar även ungdomar och unga vuxna. Ungdomar tycker ofta det känns svårt att bara sitta och prata om sina problem. Bildterapi erbjuder en kombination av lekfullt skapande och allvar, som kan hjälpa till att avdramatisera situationen. I bildterapi tolkar inte terapeuten bilderna, men kan ställa utforskande klargörande frågor som hjälper klienten att associera och reflektera kring sin bild. Reflekterandet innebär ofta att klienten kan dra paralleller till sitt inre känsloliv eller livssituation. Det är i samtalet kring bilderna som terapeuten kan hjälpa bildskaparen att nå egna insikter.

 

 

 • Korttidspsykoterapi för ungdomar samt unga vuxna. Krissamtal.

 

Korttidspsykoterapi är en samtalsmetod som är speciellt lämpad för unga i åldern 13-30 år. För gruppen unga vuxna finns inte mycket inom den offentliga sektorn. BUP tar emot barn upp till 18 år och därefter är det vuxenpsykiatrin som ska ta vid. Det steget kan kännas stort och privata alternativ behövs.

Kontakten på Nackaterapi inleds med tre samtal som ligger till grund för en bedömning om korttidspsykoterapi är lämplig för din problematik. Det kan tex handla om depression, ångest, apati, panikångest eller självskadebeteende. Jag har utbildat mig via Ericastiftelsen och har mycket positiva erfarenheter av att tillämpa metoden. Samtalsterapin innebär 12 samtal, 1 gång/vecka.

   

   • Gruppverksamhet se separat flik

    

   • Workshops se separat flik

    

    

              

    

    

    

    

    

    

   Alternativ