YourDomain.Com © 2006                    

                                                             

 

 

 

     NackaTerapi

 

 

 

Nacka terapimottagning är godkänd som anordnare av familjebehandling, Nacka kommun.

 

Det innebär att det finns möjligheter att ansöka om ett biståndsbeslut om familjebehandling av Socialtjänsten, Nacka kommun. Om ett biståndsbeslut godkänns kan familjen välja mellan olika anordnare, och här är Nacka terapimottagning ett alternativ.

 

 

Läs mer om familjebehandling nedan, information tagen från Socialtjänsten, Nacka kommuns hemsida. Kontaktuppgifter till höger.

 

FamiljebehandlingFamiljebehandling är en möjlighet för familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans.

Vad är familjebehandling?

Grundtanken med familjebehandlingen är att använda familjens existerande resurser och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling utgår ifrån barnets behov. Det innebär samtal med barnen och i de flesta fall hela familjen.

Familjebehandling kan genomföras i hemmet, i en särskild lokal eller på annan plats. Väntetiden för nybesök får inte vara längre än två veckor vid nybesök. Familjen betalar inte någon avgift.

Biståndsbeslut

Familjebehandling baseras på ett biståndsbeslut. Beslutet ska innehålla mål med insatsen, antal beviljade timmar och om två behandlare behövs för uppdraget.

Kundval inom familjebehandling

Nacka kommun har kundval inom familjebehandling som omfattar högst fem timmar/vecka och beräknas pågå högst sex månader.

När det finns ett biståndsbeslut om familjebehandling kan familjen välja mellan olika anordnare, som är godkända av Nacka kommun. Information om anordnarna hittar du i menyn till vänster. Handläggaren har också till uppgift att vägleda vid val av familjebehandlare.

Hur bedöms kvaliteten i tjänsterna?

För att kunna erbjuda familjebehandling krävs att anordnaren är godkänd av kommunen. Det innebär bland annat att alla familjebehandlare ska ha rätt utbildning och erfarenhet och att de ska vara tillgängliga för familjebehandling minst en kväll i veckan. Personalen ska iaktta sekretess och tystnadsplikt.

Anordnarens arbete bedöms och godkänns av kunden och kommunen.  Kommunen kontrollerar att kraven på anordnaren är uppfyllda och socialsekreteraren följer upp de tjänster som utförs. Familjen får också möjlighet att uttrycka sin åsikt om familjebehandlingen i kommunens brukarenkät.

Hur en utredning går till

När socialtjänsten genom en ansökan får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är Socialtjänsten skyldig att ta reda på vad barnet kan behöva.


Så här går en utredning till:

1. En utredning görs för att ta reda på hur barnet har det. Utredningen, som följerSocialstyrelsens BBIC-koncept,  görs i samarbete med socialsekreterare, föräldrar och barn. En utredning ska ta högst fyra månader.

2. För att få en så bra bild som möjligt pratar socialsekreteraren med andra som känner barnet, t ex släkt, familjens vänner, barnavårdscentral, barnomsorg och skola.

3. En utredningsplan  skrivs. I den ska det stå vad som ska utredas till exempel "Hur ska Martin börja gå i skolan igen". Här ska också stå vilka kontakter som kommer att tas.

4. Utredningen avslutas med att Socialtjänsten gör en analys och bedömning utifrån den insamlade informationen.

5. Bedömningen ligger sedan till grund för beslut om barnet och föräldrarna ska erbjudas stöd genom Socialtjänsten och i så fall vilket stöd.

Målsättningen är att föräldrar, barn och Socialtjänsten ska vara överens om vilket stöd barnet/ familjen kan behöva.

Det här händer efter en utredning

Det här kan Socialtjänsten komma fram till i en utredning:
•  Det finns inga behov av insatser
•  Det finns behov av insatser, men vårdnadshavaren avböjer
•  Det finns behov om insatser i öppenvård (frivilligt)
•  Det finns behov av vård utanför hemmet. Om föräldrar och/eller barn inte håller med, och barnet är i behov av skydd och stöd, kan socialnämnden ansöka hos Förvaltningsrätten om vård med stöd av LVU (lagen om vård av unga).

Exempel på insatser:

•  Kontaktperson eller kontaktfamilj
•  Stödboende
•  Familjebehandling
•  Placering i familjehem eller instutition

Sekretess

Inom Socialtjänsten råder sekretess. Det betyder att Socialtjänsten inte lämnar ut uppgifter till obehöriga. Däremot har man alltid som vårdnadshavare eller ungdom rätt att se alla uppgifter som finns i utredningen.

Huvudregeln är att alla handlingar som finns i en utredning förstörs fem år efter avslutad kontakt. Undantag från denna regel är bl.a. då den unge varit placerad utanför det egna hemmet.

Kan man överklaga?
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagandet  lämnas in skriftligen till den som fattat beslutet. Du talar om vad du är missnöjd med. Handlingarna måste ha inkommit senast tre veckor efter att du fått beslutet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Fler upplysningar kan du få av socialsekreteraren.


Kontakta Socialtjänsten för att få veta mer.

Socialtjänsten,

Individ- och familjeomsorg

Tfn: 08-718 80 00

fax  08-718 96 62

 

socialtjansten@nacka.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familje-

behandling

 

 

Socialtjänsten,

Individ- och

familjeomsorg

 

Tfn: 08-718 80 00

fax  08-718 96 62

 

socialtjansten@nacka.se