YourDomain.Com © 2006                    

     NackaTerapi

Välkommen till NackaTerapi

en privat mottagning för barn, ungdomar och unga vuxna.

Ett inre lidande kan ta sig uttryck i symptom som

oro, panikångest, nedstämdhet, låg självkänsla, känslan av utanförskap, separationsångest, koncentrationssvårigheter, skolvägran, magont/huvudvärk, insomningssvårigheter eller ett destruktivt beteende. Ett självskadebeteende kan innebära ätstörningar eller tvångshandlingar som att skära sig. Ett inre lidande kan också ta sig uttryck i känslor som att livet känns meningslöst och tomt, och man kan inte riktigt förklara eller förstå varför man känner sig olycklig och deprimerad.

Nackaterapi erbjuder olika behandlingsalternativ. Det kan handla om korta vägledande och orienterande samtal till ett mera långvarigt och djupgående förändringsarbete. Allt utifrån de behov som finns.

Konsultationssamtal/ stödsamtal

Kanske Du vill be om råd var du ska vända dig, eller få en tydligare uppfattning om min verksamhet? Kanske du upplever dig/ din ungdom deprimerad och likgiltig?

Att sätta ord på sin situation och upplevelse är första steget mot ett förändrat perspektiv och förhållningssätt.

 

Bildterapi är lämplig för barn som behöver;

- Stärka sin självkänsla

- Stärka sin förmåga att koncentrera sig

- Utveckla sin sociala kompetens, d v s samspelet med andra – barn och vuxna.

- Utveckla sin empatiska förmåga

- Utveckla sin språkliga kompetens

- Skapa mening och struktur i sina upplevelser

- Stärka sin kompetens när det gäller att planera och styra sina handlingar

- Bearbeta upplevelser som kan påverka barnets välbefinnande, utveckling och lärande negativt

 

 

Korttidspsykoterapi

NackaTerapi arbetar även med korttidspsykoterapi, en samtalsmetod som är speciellt lämpad för unga i åldern

13-30 år. Samtalsterapin innebär 12 samtal, 1 gång/ vecka.

 

 

Familjebehandling

Nackaterapi erbjuder familjebehandling med fokus

på barn/ ungdom.

Grundtanken med familjebehandlingen är att använda familjens existerande resurser och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling utgår ifrån barnets behov. Det innebär samtal med barnen och i de flesta fall hela familjen.

 

Nackaterapi är godkänd av Nacka kommun som anordnare av familjebehandling men mottagningen har valt att avsluta sitt tidigare samarbete med uppdrag från Socialtjänsten, Nacka kommun.

http://www.nacka.se/web/familj/stod_foraldrar/familjebehandling/Sidor/default.aspx

.

Bildterapi / Bildkommunikation

 

Barn och ungdomar tycker ofta det känns svårt att enbart sitta och prata om sina problem. Bildterapi erbjuder en kombination av lekfullt skapande och allvar, som hjälper till att avdramatisera situationen. Bildterapi inbjuder till en avslappnad, kreativ och lustfylld miljö helt utan krav och det är inte alls nödvändigt att vara ”konstnärlig”.

Att vara totalt uppslukad av skapandet ger viktiga stunder av vila från ångest, oro, förvirring och ger möjlighet till läkning. Bildterapi ger barn ett alternativt sätt att uttrycka känslor och tankar.

I bildterapi tolkar inte terapeuten bilderna, men kan ställa utforskande klargörande frågor som hjälper barnet/ ungdomen att associera och reflektera kring sin bild. I samtalet kring bilden kan patienten ofta dra paralleller till sitt inre känsloliv eller livssituation, och nå egna insikter.

 

 

Alternativ

-Konsultationssamtal

-Stödsamtal

-Bildterapi

-Bildkommunikation

-Korttidspsykoterapi

-Familjebehandling

                                                             

           Mer information under fliken Alternativ  samt

           Workshops/ Skapa Glädje

Korttidspsykoterapi för ungdomar samt unga vuxna. Krissamtal.

Korttidspsykoterapi är en samtalsmetod som är speciellt lämpad för unga i åldern 13-30 år. För gruppen unga vuxna finns inte mycket inom den offentliga sektorn. BUP tar emot barn upp till 18 år och därefter är det vuxenpsykiatrin som ska ta vid. Det steget kan kännas stort och privata alternativ behövs.

Kontakten på Nackaterapi inleds med tre samtal som ligger till grund för en bedömning om korttidspsykoterapi är lämplig för din problematik. Det kan tex handla om depression, ångest, apati, panikångest eller självskadebeteende. Jag har utbildat mig via Ericastiftelsen och har mycket positiva erfarenheter av att tillämpa metoden. Samtalsterapin innebär 12 samtal, 1 gång/vecka.

Gruppverksamhet se separat flik

Workshops se separat flik